2014-02-20 Spring Season Crew 1 AWESOME - StonoPhoto